Rezonans Magnetyczny

Pragnąc zapewnić swoim pacjentom profesjonalną i kompleksową diagnostykę obrazową, Centrum Medyczne Consilius podjęło współpracę z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.
Podejmując współpracę, braliśmy pod uwagę doskonałe wyposażenie aparaturowe, odpowiednio wyspecjalizowaną kadrę oraz wysoką jakość usług diagnostycznych. Naszym pacjentom zapewniamy krótkie okresy oczekiwania na rejestrację i wynik badania rezonansem magnetycznym.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje udzie­lane są tele­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście w Reje­stra­cji Cen­trum Medycz­nego CONSILIUS. Zapraszamy.

Informacje o badaniu

Badanie rezonansem magnetycznym jest całkowicie nieinwazyjne. Wykorzystuje zjawisko odmiennego zachowania cząsteczek chemicznych budujących tkanki pod wpływem stałego, silnego pola magnetycznego. Badanie umożliwia ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie i trójwymiarowo. Wykonywane jest u chorych w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Możliwe powikłania

Brak powikłań. Po podaniu środka cieniującego możliwe powikłania ujawniają się rzadko: łagodne reakcje skórne i pokarmowe – zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności, wymioty, spadek ciśnienia krwi, przyspieszony rytm pracy serca, skurcz oskrzeli z dusznością, zatrzymanie oddechu i pracy serca, zanik ciśnienia krwi z możliwością zgonu badanego pacjenta.

Przed badaniem

Przed badaniem pacjent powinien zgłosić personelowi pracowni ważne informacje dotyczące jego stanu zdrowia – poinformować o rozpoznanej wcześniej alergii lub wystąpieniu w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe, przekazać wyniki wszystkich poprzedzających badań oraz badania poziomu kreatyniny w surowicy. Do badania wskazane jest zgłosić się na czczo (co najmniej 4 godziny wcześniej nie należy przyjmować pokarmów). Cukrzycy muszą o odpowiedniej porze wziąć insulinę i zjeść. Do pokoju badań nie wolno wnosić: kluczy, okularów, zegarków, biżuterii, zabawek, kart magnetycznych, klamerek, spinek, agrafek, pasków, baterii, telefonów, protez, lasek czy kuli ortopedycznych oraz jakichkolwiek metalowych lub zawierających metal przedmiotów. Wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu. Należy zmyć z twarzy makijaż ,w którym znajdują się drobiny metali kolorowych.

Przebieg badania

Badanie polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. W czasie trwania badania, należy leżeć bez ruchu, ponieważ poruszenie się powoduje zniekształcenia obrazu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (np. uczucie klaustrofobii, duszność, zawroty głowy, nudności), pacjent powinien natychmiast zgłosić je personelowi pracowni. W czasie trwania badania pacjent może odczuwać zwiększoną ciepłotę ciała lub miejscowe uczucie gorąca, a także odczuwać dyskomfort spowodowany hałasem generowanym okresowo przez urządzenie.

Czas trwania badania

Badanie trwa około 15–60 minut.

Postępowanie po badaniu

Nie ma specjalnych zaleceń, choć wskazane jest spożycie posiłku, a w przypadku podania środka kontrastowego pozostanie na terenie placówki przez około 1 godz. i wypicie w ciągu dnia większej ilości płynów.

Wynik badania otrzymacie Państwo w terminie maksymalnie 4 dni w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4, lub do 7 dni w Rejestracji Centrum Medycznego CONSILIUS.
Z wynikiem należy zgłosić się do lekarza specjalisty. Wynik badania interpretować razem z wywiadem, badaniem klinicznym oraz badaniami dodatkowymi.

Opracowano na podstawie:
dr n. med. Leszek Kalinowski „Encyklopedia badań medycznych” ISBN 83-905369-4-3.

TOP